afbeelding 1
afbeelding 2
afbeelding 3
ok
nl fr en
FAQ home contact
PAG-ASA

 

PAG-ASA heeft een tweeledige opdracht. Deze opdracht valt binnen een welbepaald wettelijk en beleidsmatig kader, dat in de loop der jaren geëvolueerd is.

 

Het huidige wettelijk en beleidsmatig kader rond mensenhandel omvat: (1) de Wet van 10/08/2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers; (2) de Wet van 15/09/2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; (3) de Ministeriële Omzendbrief van 26/09/2008 inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel; en (4) het Nationaal Actieplan Strijd tegen Mensenhandel 2012-2014.

 

De doelstelling van PAG-ASA is tweeledig : het verschaffen van humanitaire bijstand aan de slachtoffers en meewerken aan de strijd tegen de exploitatienetwerken.
1. PAG-ASA organiseert een juridisch – administratieve en een psychosociale begeleiding.
De begeleiding is residentieel of ambulant. De begeleiding is ondersteunend; er wordt samen getracht een oplossing te zoeken voor problemen die zich stellen; de hulpvraag van de cliënt bepaalt de inhoud van de begeleiding; er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt. Samen met het slachtoffer wordt een toekomstproject uitgetekend. De begeleiding kan zich richten op de diverse levensdomeinen: praktische, psychische, lichamelijke problemen kunnen aan bod komen. Er wordt samengewerkt met gespecialiseerde diensten. Er gaat veel aandacht naar de ondersteuning bij de verwerking van traumatische gebeurtenissen uit het verleden en de zorg voor het actuele leven.

In sommige gevallen is een residentiële opvang noodzakelijk. Dit is bij voorbeeld het geval wanneer het slachtoffer geen andere verblijfsmogelijkheid heeft dan deze waar het uitgebuit werd en waar het gevaar loopt. Ons opvanghuis beschikt over 16 opvangplaatsen; het huis bevindt zich op een discreet adres.
Ambulante begeleiding wordt georganiseerd voor slachtoffers die alleen wonen en zich niet in gevaar voelen, voor slachtoffers die doorstromen vanuit het opvanghuis, en voor slachtoffers die in een ander opvanghuis verblijven omdat het onze volzet is of niet aangepast aan de specifieke noden van het slachtoffer (bij voorbeeld moeder met kind). Binnen de ambulante begeleiding kunnen slachtoffers tijdelijk intensiever worden begeleid in een transit – project. Aspecten uit de levenssfeer die te maken hebben met alleen wonen (budgetbeheer, inzicht in een huurovereenkomst, …) komen aan bod in de begeleiding.
Er wordt juridische bijstand aangeboden aan het slachtoffer, in samenwerking met gerechtelijke diensten (parket, politie, arbeidsauditoraat, …) en desgevallend met een advocaat, en er is een administratieve begeleiding, waarvoor met de Dienst Vreemdelingenzaken, Bureau Opsporingen, Cel Mensenhandel wordt samengewerkt.

PAG-ASA heeft ook een informatie– en een sensibiliseringsopdracht.
Vooral de bekendmaking aan diensten uit de sectoren welzijn, vorming en politie/justitie, van de wettelijke mogelijkheden opdat slachtoffers van mensenhandel aangepaste humanitaire hulp kan worden aangeboden, is daarbij een prioriteit. Gedurende het jaar zijn er op dat vlak heel wat activiteiten georganiseerd, zowel naar aanleiding van individuele begeleidingen als via georganiseerd overleg.
NIEUWS
10/08/2018
Jaarverslag 2017.


>>>

22/12/2017
Jaarverslag 2016


>>>

8/02/2017
Jaarverslag 2015


>>>

2/12/2015
Jaarverslag 2014


>>>

2/10/2014
Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 is klaar.
>>>

2/10/2014
Le Rapport Annuel 2013.


>>>

31/07/2013
Jaarverslag 2012

Het jaarverslag 2012 is klaar.
>>>

28/08/2012
Jaarverslag 2011

Het jaarverslag 2011 is klaar.
>>>

24/05/2011
Jaarverslag 2010

Het jaarverslag 2010 is klaar.
>>>

28/09/2010
Jaarverslag 2009!

Het nieuwe jaarverslag van 2009 is klaar!
>>>

5/08/2009
Solidariteitsprijs

Deelname Solidariteitsprijs van De Standaard
>>>

18/10/2008
"10 minutes"

Kortfilm ter gelegenheid van de dag tegen mensenhandel.
>>>

Photography by Elke Roelant